ثبت نام استخدامی تامین اجتماعی سال۹۷

ثبت نام استخدامي تامين اجتماعي سال97

به گزارش “سایت خبری کانی نت”سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی در بخش درمان سراسر کشور و بخش بیمه ای استانهای اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی،مرکزی و همدان دعوت به همکاری مینماید. بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی میرساند که ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی از روز یکشنبه ۴/۶/۱۳۹۷ آغاز و لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۳/۶/۹۷ پایان میپذیرد. کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

شرایط عمومی استخدام:

۱ -تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
۲ -اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
۳ – دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی استخدام.
۴ -دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و تواناییهای الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
۵ -دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. (ویژه آقایان)
۶ -داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۷ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
۸ -استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و
انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
۹ -داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.
تذکر: مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام (۹۷/۶/۱۳) و
محاسبه سن آنها اولین روز ثبت نام (۹۷/۶/۴) میباشد.

شرایط اختصاصی استخدام:

۱ -مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی میباشد.
داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند، پیشوند کمتر و یا بیش از آنچه در آگهی ذکر شده، باشد از سایر فرایند استخدام حذف و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایشهای ذکر شده مالک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
۲ -شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین میگردد:
۱/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال تمام.
۲/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام.
۳/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۶ سال تمام.
۴/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر۲۸ سال تمام.
۵/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر۳۰ سال تمام.
۷/۲ – دارندگان مدرک تحصیلی دکتری )عمومی و تخصصی( با حداکثر۳۵ سال تمام مدارک تح صیلی مو س سات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهدا شت، درمان وآموزش پز شکی میباشد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱ :مدت خدمت سربازی، انجام خدمات قانونی (طرح الیحه نیروی ان سانی حداکثر ۲۴ ماه و ضریب K ،)مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان ، شرکت های ماموریتی و تکلیفی ( به شرح مندرج در این آگهی) ، کارگزاریهای ر سمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میالد، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت مینمایند، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و ستتنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی هر مقطع تح صیلی مندرج در این آگهی م شروط به آن که ازحداکثر ۳۵ سال و برای مقاطع تحصیلی دکترا ( عمومی و تخصصی) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه میگردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمیباشد.

توضیحات:

شرکتهای ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
۱ -موسسه املاک و مستغالت تامین اجتماعی ۲ -بانک رفاه کارگران ۳ -موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ۴ -شرکت گروه هتل های هما ۵- موسسه فرهنگی و هنری آهنی آتیه ۶ -رفاه گستر ۷-سترمایه گذاری تامین اجتماعی ۸ -شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ۹ -شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۰ -کار و تامین ۱۱ -گروه پز شکی حکمت ۱۲ -شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ۱۳ -شرکت م شاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین۱۴-شرکت مهندسی تاسیسات وانرژی تامین

قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام:

با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استتتخدام، مدت حضوور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضوور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشتتکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنی تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و مدت حوور در جبهه و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمیباشد و مفقوداالثرها )فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر( تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذی صالح در زمان تحویل مدارک به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشتتروط به اینکه مجموع ستتن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شرط ستتنی ۳۵ سال و برای رشته های دکترا )عمومی و تخصصی( ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید.
تبصره ۲ –فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی که متقاضی استخدام )خارج از سهمیه ایثارگران( از طریق شرکت در آزمون استخدامی میبا شند با سایر متقا ضیان در شرایط یک سان رقابت خواهند نمود و صرفا از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند میگردند

۳ – معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از تایید واحد طب کار مدیریت های درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
۴ -ارائه گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه الزامی میباشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.
۵ -عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام ک اردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درسازمان الزامی میباشد.
۶ -متقا ضیانی که به هنگام شروع بکار ، دان شجو و یا دارای مدرک تح صیلی بالاتر از مقطع تح صیل ی شغل مورد تقا ضا میبا شند ، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد
بود. ضمنا آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصیلی منطبق با ش رایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند ، پذیرش مدرک مو صوف پس از طی پنج سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقا ضای آزمون مربوطه م شروط به وجود ردیف بالت صدی ، ر ضایت از عملکرد و عدم نیاز
استان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکانپذیر خواهد بود.
تبصره: به هنگام ثبت نام رعایت مقاطع تحصیلی و رشتههای تحصیلی مندرج دراین آگهی الزامی میباشد.

امتیازات و سهمیه های قانونی:

۱ –امتیاز بومی: این امتیاز پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد )شهرستان / استان( به شرح ذیل لحاظ میگردد:
– بومی شهرستان مورد تقاضا ۲۵ امتیاز
– بومی استان مورد تقاضا ۱۵ امتیاز
داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات
کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
۱-۱ -شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱-۲ -استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۱-۳ -هم سر و فرزندان کارمندان ر سمی و پیمانی دولت و یا نیروهای م سلح )اعم از شاغل و یا بازن ش سته ( که شهر ستان محل خدمت فعلی یا
بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۱-۴ -همستر و فرزندان کارمندان رستمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مستلح )اعم از شتاغل و یا بازنشتستته( که استتان محل خدمت فعلی یا
بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۱-۵ -داوطلب حداقل چهار)۴ )سال از سنوات تحصیل ی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگا ه( را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل
مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۱-۶ -داوطلب حداقل چهار)۴ )س ال از سنوات تح صیل ی)ابتدایی، راهنمایی، دبیر ستان و یا دان شگا ه( را به صورت متوالی یا متناوب در ا ستان محل
مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۱-۷ -داوطلب حداقل چهار )۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۱-۸ -داوطلب حداقل چهار )۴ )سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۱-۹ -پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴)سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
۱-۱۰ -پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴)سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
۲ -به دلیل نگهداشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی گرایی اولویت تکمیل ظرفیت در عناوین شغلی مشخص شده تحت عنوان “اولویت بومی” با متقاضیان بومی شهرستان بر اساا اولویت امتیاز مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان بومی استان جهت انجام سایر مراحل ا ستخدامی دعوت بعمل خواهد آمد. لذا متقا ضیانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمیگردند مجاز به ثبت نام در عناوین شغلی مذکور )”اولویت بومی”(
نمیباشند.

۳ -مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان دو برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه پس از تعیین تکلیف و ک سر مجوز سهمیه های ۵ %ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ر سانی به ایثارگران و ۳ %قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان صورت خواهد پذیرفت.
۴ -جذب مشمولین ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از محل مجوزهای استخدامی به میزان سهمیه تخصیصی صرفاً در صورت ثبت نام
و از طریق شرکت در آزمون استخدامی ورقابت بین داوطلبان مشمول سهمیه های ۲۵ %و ۵ %ایثارگران بر اساا اولویت امتیاز مکتسبه و پس از احراز
شرایط عمومی گزینش صورت خواهد پذیرفت.
۴-۱ -سهمیه ۲۵ در صد ایثارگران: بی ست و پنج درصد ) ۲۵ )%سهمیه استخدامی به جانبازان و آزادگان، هم سر و فرزندان شهدا و جانبازان بی ست و
پنج در صد ) ۲۵ )%و باالتر، فرزندان و هم سران آزادگان یک سال و باالی یک سال ا سارت و خواهر و برادر شهید پس از طی فرآیند ا ستخدام )آزمون
کتبی، مصاحبه علمی و…( اختصاص دارد.
نکته مهم: صرفاً ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی ۲۵ %بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرآیند ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی در
سیستم سجایا “بیکار” ثبت شده باشد.

تبصره ۱ :مشمولین سهمیه ۲۵ %ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ %ایثارگران و یا بالعکس نمیبا شند. به عبارت دیگر هر یک از داوطلبان میبایست در صورت مشمول بودن، صرفاً از یک سهمیه استخدامی مشخص شده استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه ۲۵ %ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفاً باید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.

تبصره ۲ :در فرآیند جذب و استخدام مشم ولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران ، اولویت استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت. اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و باالتر )بر اس اا درصد جانبازی( و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر میباشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق  الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده )به ترتیب به همسر شهید، هسمر جانبازان ۲۵ درصد و باالتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید( خواهد بود.

تبصره ۳ :به کلیه ایثارگران بیکار مشمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران توصیه میشود برای حصول اطمینان از چگونگی امکان بهره مندی خود از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ %قبل از ثبت نام با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده ، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند.

تبصره ۴ :مشمولین سهمیه ۲۵ %ایثارگران به استثناء خواهر و برادر شهید )به استناد تبصره ( ۲ )قانون اصالح بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه بعدی آن( از شرط سن، مدرک تحصیلی و معدل معاف میباشند.

تبصره ۵ :باتوجه به هماهنگی بعمل آمده با بنیاد شهید و امورایثارگران عنوان شغلی و محل خدمت مورد تقاضتتا جهت مشتتمولین سهمیه ۲۵% ایثارگران از سهمیه سایر داوطلبان تفکیک گردیده و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه ، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند.
تبصره ۶ :معافیتهای مندرج در تبصره )۴ )این بند صرفاً به میزان سهمیه مذکور )تعداد مندرج در این آگهی( بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه موصوف، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه ۲۵ %بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی الزامی خواهد بود.

۴-۲ -سهمیه ۵ در صد ایثارگران: پنج درصد )۵ )%سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دارد.

تبصره ۱ :ثبت نام و شرکت در آزمون جهت رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )۲۵ )%و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت الزامی بوده لیکن از شرط سن، مدرک تحصیلی ومعدل معاف میباشند.

تبصره ۲ :رعایت شرط سنی، معدل، مدرک تحصیلی و همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در آگهی برای همسر و فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبهه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی میباشد.

تبصره ۳ :معافیتهای مندرج در تبصره )۱ )این بند صرفا به میزان سهمیه مذکور )تعداد مندرج در لیست پیوست( بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه موصوف، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه ۵ %بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی الزامی الزامی خواهد بود.

تبصره ۴ :داوطلبان سهمیه استخدامی ۵ %ایثارگران حق انتخاب شغل محلهای مربوط به سهمیه ۲۵ %را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.

تذکر: رعایت مدرک تحصیلی متقاضیان از محل سهمیه های ۲۵ %و ۵ %ایثارگران در رسته های بهداشتی و درمانی، فناوری اطلاعات و امورمالی برابر ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل الزامی خواهد بود.

۵ -سهمیه ۳ درصد معلولین: ۳ %از مجموع مجوزهای استخدامی هر استان از بین معلوالن بهزیستی واجد شرایط از طریق ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و به میزان سهمیه تخصیصی بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه و پس از احراز شرایط عمومی گزینش و طب کار در عناوین شغلی مورد نیاز سازمان بکارگیری خواهند شد. شایان ذکر است رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی اعم از مقطع و رشته تحصیلی، جنسیت، معدل و…. جهت متقاضیان سهمیه موصوف الزامی میباشد.

تبصره: سقف سنی مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام جهت مشمولین سهمیه ۳ %بهزیستی با یک مقطع تحصیلی بالاتر محاسبه میگردد. شایان ذکر است پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان رعایت شرط جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، معدل و….. الزامی خواهد بود. بدیهی است مشمولین میبایست در صورت موفقیت در مرحله آزمون کتبی نسبت به ارائه گواهی از سازمان بهزیستی اقدام نمایند.

جدول شماره ۱ – ظرفیت سهمیه های ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد بهزیستی در استانها

اداره کل/مدیریت درمان سهمیه ۵ درصد ایثارگران تخصیصی سهمیه ۳ درصد بهزیستی تخصیصی
اداره کل استان اصفهان ۱ ۰
اداره کل استان خراسان رضوی ۱ ۱
اداره کل استان خراسان شمالی ۰ ۰
اداره کل استان مرکزی ۰ ۰
اداره کل استان همدان ۱ ۱
اداره کل استان البرز ۱ ۱
مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی ۳ ۲
مدیریت درمان استان آذربایجان غربی ۱ ۱
مدیریت درمان استان اردبیل ۲ ۱
مدیریت درمان استان اصفهان ۸ ۵
مدیریت درمان استان ایلام ۰ ۰
مدیریت درمان استان بوشهر ۳ ۲
مدیریت درمان تهران ۱۷ ۱۰
مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری ۱ ۱
مدیریت درمان استان خراسان رضوی ۵ ۳
مدیریت درمان استان خراسان شمالی ۱ ۰
مدیریت درمان خراسان جنوبی ۰ ۰
مدیریت درمان استان خوزستان ۵ ۳
مدیریت درمان استان زنجان ۳ ۲
مدیریت درمان استان سمنان ۱ ۱
مدیریت درمان استان سیستان و بلوچستان ۱ ۰
مدیریت درمان استان فارس ۴ ۲
مدیریت درمان استان قزوین ۴ ۳
مدیریت درمان استان قم ۲ ۱
مدیریت درمان استان کردستان ۲ ۱
مدیریت درمان استان کرمان ۲ ۱
مدیریت درمان استان کرمانشاه ۲ ۱
مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۱
مدیریت درمان استان گلستان ۲ ۱
مدیریت درمان استان گیلان ۲ ۱
مدیریت درمان استان لرستان ۲ ۱
مدیریت درمان استان مازندران ۵ ۳
مدیریت درمان استان مرکزی ۵ ۳
مدیریت درمان استان هرمزگان ۲ ۱
مدیریت درمان استان همدان ۴ ۲
مدیریت درمان استان یزد ۳ ۲
مدیریت درمان کاشان ۱ ۱
مدیریت درمان البرز ۱ ۰

متقاضی سهمیه های ۳ در صد و ۵درصد ایثاگران ضرورت دارد در زمان ثبت نام به ظرفیت موجود برای سهمیه های فوق در ادارات کل و مدیریتهای درمان ا ستانها مندرج در جدول شماره ) ۱ )توجه نمایند. بدیهی ا ست در ا ستانهایی که در سهمیه مورد تقا ضا ظرفیت آن صفر ) ۰ )درج گردیده در صورت شرکت در آزمون همانند داوطلب آزاد گزینش خواهند شد.

مراحل ثبت نام:

۱ -تکمیل فرم ثبتنام اینترنتی. ۲ -فایل عکس اسکن شده. داوطلب میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتی آماده نماید:

– عکس ۳*۴ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

– عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

– اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰*۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰*۴۰۰ باشد.

– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

– حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

– حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

– حتی المکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصر ه ۱ :اسکن عکس از روی کارتهای شناسای ی )کارت ملی، شناسنامه و…( قابل قبول نمیباشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲ :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳ :درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.

پرداخت وجه ثبتنام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۴/۶/۱۳۹۷ لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ انجام خواهد پذیرفت و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمیبا شد. متقا ضیان واجد شرایط میبای ست به سایت سازمان تامین اجتماعی به ن شانی ir.tamin.www مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال )ششصد هزار ریال ( به عنوان هزینه ثبت نام به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند.

– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

– به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمیگردد.

مدارک ومستندات الزم:

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز سازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان دو برابر مجوزهای استخدامی اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

– کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی ir.tamin.www قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۷ در مراکز ا ستانها برگزار خواهد شد و مالک تعیین حوزه امتحانی بر ا ساا انتخاب داوطلب در تقا ضانامه به هنگام ثبت نام خواهد بود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از:

به هر یک از داوطلبان یک دفترچه عمومی و یک دفترچه سوال تخصصی حسب مورد داده خواهد شد.

آزمون عمومی:

۱ -ریاضیات وآمارمقدماتی

۲ -زبان انگلیسی – عمومی

۳ -زبان و ادبیات فارسی

۴ -فناوری اطالعات (مهارت های هفتگانه L.D.C.I)

۵-معارف اسلامی

۶ -شناخت تامین اجتماعی

۷ -اطلاعات عمومی

۸ -استعداد و هوش

آزمون تخصصی:

۱ -در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم )بجز عنوان شغلی بهیار(، عالوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در این آگهی انجام خواهد شد .

۲-جهت پزشکان متخصص صرفا آزمون مصاحبه علمی برابر ضوابط ذیربط برگزار خواهد شد بنابر این، ثبت نام پزشکان متخصص حسب ضوابط و مجوزهای مندرج در این آگهی الزامی لیکن نیاز به شرکت در آزمون کتبی نمیباشد.

۳ -سواالت آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی میگردد و مواد (دروس) هریک از عناوین شغلی وجزئیات مربوطه در جدول شماره )۲) درج گردیده است.

تذکرات و نکات مهم درخصوص استخراج نتایج اولیه:

۱ -آزمون کتبی )عمومی و تخصصی ( دارای حدنصاب بوده و به صورت چهارگزینهای و با احتساب یکسوم نمره منفی طراحی خواهد شد. ۲ -استتخراج فهرستت افراد دارای حدنصتاب صترفاً بر استاا نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضتمنا امتیازات بومی و… برای داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.

۳ -کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند.

۴ -داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهر ست دو برابرمجوزهای استخدامی مکلفند مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان تامین اجتماعی اعالم خواهد شد، ارائه نمایند.

۵ -مسئولیت نا شی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میشود.

جدول زمانی و نکات مهم:

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۶/۵ لغایت روز سه شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۳ می باشد

زمان برگزاری آزمون : روز جمعه ۱۳۹۷/۷/۲۰ می باشد

ویرایش اطلاعات ثبت نام : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.

توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.

توجه ویژه : در صورتی که در مراحل ثبت نام در سیستم به مشکلی برخورد کردید، تمامی پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نمایید.

توجه ویژه : ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده ۶ رقمی  و کد پیگیری ثبت نام ۱۵ رقمی دریافت نمایید.

توجه ویژه : جهت طرح سوال می توانید با شماره ۰۲۶۳۶۲۷۰۰۶۲ تماس گرفته ویا از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. ساعت پاسخ گویی تلفنی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰ بجز ایام تعطیل

توجه ویژه : داوطلبان بایستی سریال ثبت نام ۱۲ رقمی آزمون سیستم ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل شصت هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه نمایند.

توصیه‌های مهم به داوطلبان گرامی:

۱- داوطلبان باید دفترچه راهنمای ثبت نام را بطور کامل مطالعه کرده باشند

۲- داوطلبان باید حتما شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را داشته باشند.

۳- داوطلبان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.

۴- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص داوطلب می‌باشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.

۵- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی نمایند.

۶- داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمایند.

۷- داوطلبان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

۸- توصیه می‌شود داوطلب فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.

دریافت دفترچه راهنما

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.