اعلام اسامی‌ معرفی‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته‌‌های‌ تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز مقطع کاردانی بومـی گروه آموزشی پزشکـی (مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت عمومی گرایش‌های مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده ، علوم‌آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای، مدارک پزشکی و تکنیسین سلامت دهان) دوره‌ روزانه دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(عج)- تهران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۴

اعلام اسامي‌ معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز مقطع كارداني بومـي گروه آموزشي پزشكـي (مامايي، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت محيط، بهداشت عمومي گرايش‌هاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده ، علوم‌آزمايشگاهي، بهداشت حرفه‌اي، مدارك پزشكي و تكنيسين سلامت دهان) دوره‌ روزانه دانشگاههاي علوم پزشكي و همچنين دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله(عج)- تهران و ارتش جمهوري اسلامي ايران در مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”-  به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور : پیرو اطلاعیه مورخ ۹۴/۹/۸ این سازمان، ضمن آرزوی موفقیت‌‌ برای داوطلبان‌‌ گرامی‌ بدین‌‌وسیله‌ نظر معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز را به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز صرفاً براساس سوابق تحصیلی، معرفی‌شدگان‌ هر یک‌ از کدرشته‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کدرشته‌ با توجه‌ به‌ معدل کتبی دیپلم از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، حداکثر در ۲ کدرشته محل (مطابق ضوابط پذیرش رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری)استخراج‌ و اسامی‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گردیده‌ است.

ب) داوطلبان پذیرفته‌شده آزمون سراسری سال ۹۴، (اعم از پذیرفته شدگان شهریورماه و یا مرحله تکمیل ظرفیت)چنانچه‌ در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، در صورتیکه برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه در رشته‌ نیمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولی شوند، براساس ضوابط مربوط به رشته‌های نیمه‌متمرکز، قبولی قبلی آنها لغو شده و امکان بازگشت به آن قبولی را نخواهند داشت.

تذکرخیلی مهم: کلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های نیمه‌متمرکز صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای اطلاع از برنامه زمانی، تاریخ و مکان برگزاری مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش می‌بایست مطابق برنامه‌های زمانی مندرج در این اطلاعیه اقدام نمایند. ضمناً کلیه معرفی‌شدگان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط ضوابط و مدارک لازم جهت شرکت در مراحل مصاحبه قبل از مراجعه به موسسه ذیربط، لازم است به پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه محل مصاحبه مراجعه نمایند.

ج) شرایط عمومی پذیرش دانشجو: ۱) دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی. ۲) دارا بـودن دیپلم متوسطه سه ساله نظام جدید و دوره پیش‌دانشگاهی. ۳) دارا بودن سلامت جسمانی و روانی برای تحصیل در رشته مـورد علاقـه بـر مبنـای جـدول نقص عضو غیرموثر در فعالیتهای مطلوب حرفه‌ای مندرج در دفترچه و جدول ذیل. ۴) قبولی در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش.

د) شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو: ۱) دارا بودن شرایط بومی حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه و یا دانشکده علـوم پزشـکی برگزارکننـده دوره (شامل: تولد، محل سکونت فعلی و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و یکسال دوره پیش دانشگاهی). ۲) دانشجویان دوره روزانه در صورت انصراف قطعی از تحصیل تا پایان بهمن ماه سال جاری (۳۰/۱۱/۹۴) حق ثبت‌نام و شـرکت در پـذیرش این کدرشته
محل ها را خواهند داشت. ۳) شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان سنوات قبل که در کدرشته محل‌های دارای تعهد خدمت پذیرفته شده‌انـد دراین مرحله مجاز نمی‌باشد. ۴) متقاضیان تحصیل مجدد (شامل دانش‌آموختگان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشـد، دکتری عمومی، دکتری حرفه‌ای و همچنین دکترای تخصصی) حق ثبت‌نام و شرکت در این دوره‌ها را ندارند، مگر با پرداخت شهریه مربوطه.

ه‍) شیوه پذیرش: ۱) پذیرش از میان داوطلبان بومی حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و یا مجتمع های آموزش عالی سلامت محل برگزاری دوره صورت می‌پذیرد. ۲) داوطلبان مرد از نظر مقررات وظیفه عمومی نباید منعی بـرای پـذیرش داشـته باشـند.
۳) داوطلبـان علاقـه‌منـد موظفند طی برنامه زمانبندی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به موسسه ذیربط مراجعه نماینـد. ۴) داوطلبان بومی هر منطقه بر اساس سابقه تحصیلی ، گزینش و به میزان چند برابر ظرفیت اعلام شده، بـرای مرحلـه مصـاحبه معرفـی شده‌اند. ۵) اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد گردیـد. ۶) پذیرفته‌شدگان از مزایای آموزش رایگان برخوردار می‌باشـند (بـه اسـتثنای‌ افرادی که بنا به سفارش بخش خصوصی تربیت می‌شوند). ۷) تسهیلات اعطایی به پذیرفته‌شدگان دولتی، همانند سایر پذیرفته‌شدگان از محـل آزمـون سراسری می‌باشد.

و ) ضوابط فارغ‌التحصیلی: ۱) مدارک تحصیلی اعطایی به پذیرفته‌شدگان توسط دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی مربوطـه و بـرای دوره‌هـای برگـزارشده در مجتمع‌ها توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی مجتمع‌ها صادر می‌شود. ۲) تعهد خدمت پذیرفته‌شدگان سه برابر مـدت تحصـیل اسـت کـه می‌بایست توسط پذیرفته‌شدگان تعهد لازم به موسسه و یا مجتمع محل قبولی، سپرده شود (به استثنای فراگیران شهریه پـرداز).

تبصـره: کلیـه‌ فراگیران اعم از مشمولین آموزش رایگان و شهریه‌پرداز موظف به گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشـکان مـی‌باشـند و ادامه تحصیل دانش‌آموختگان این رشته مقاطع، مشروط به اتمام تمامی دوره تعهد خدمتی آنهـا مـی‌باشـد.

و) جدول کارآیی اعضاء: حداقل اعضاء با کارآیی لازم مورد نیاز در رشته‌هـای تحصـیلی گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی ویـژه دسـتورالعمل پـذیرش‌ دانشجوی کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی: نقص عضو غیرموثر در فعالیتهای مطلوب حرفه‌ای رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی
علوم تجربی به شـرح ذیل است:

۱) کلیه معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌‌های‌ تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز مقطع کاردانی بومی گروه آموزشی پزشکی، بجز موارد خاصی کـه در جـدول ذیـل مشـخص گردیـده اسـت. بایـد از سلامت جسمانی (از لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادراری) و روانی برخوردار باشند. غیر از موارد مذکور در جدول فوق بقیه اعضاء باید کاملا سالم و دارای کارایی لازم باشد. در سایر رشته‌های کاردانی گروه پزشکی (مامایی، مدارک پزشکی، بهداشت عمومی( گرایش‌های مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده) و تکنیسین سلامت دهان داوطلب بایستی از سلامت کامل جسمانی و روانی برخوردار باشد.

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.