اعتراض به نتیجه کنکور سراسری سال۹۵

اعتراض به نتيجه كنكور سراسري سال95

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”- 

“برای اعتراض به نتیجه کنکور سراسری سال۱۳۹۶ اینجا را کلیک کنید”

توضیحات کارنامه اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۱۳۹۵
توضیحات کارنامه :
به منظور آگاهی هر یک از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ از وضعیت علمی خود در دروس عمومی و اختصاصی، کارنامه حاوی نمرات حقیقی (نمره خام) دروس مختلف آزمون عمومی و اختصاصی و رتبه و نمره کل هر داوطلب در گروه یا گروه‌های آزمایشی در هر یک از زیرگروه‌ها که در آزمون آن شرکت کرده است، به منظور انتخاب رشته‌های تحصیلی در اختیار وی قرار می‌گیرد. توجه به توضیحات زیر، در مورد کارنامه و موارد مندرج در دفترچه‌های راهنما ضروری می باشد.
الف) این کارنامه برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ صادر شده است و جز اینکه نشانگر وضعیت علمی آنها باشد، ارزش دیگری ندارد و قابل تأیید برای مؤسسات و سازمانهای داخل و خارج از کشور نیست.
ب) داشتن این کارنامه دلیل دارا بودن دیپلم کامل دوره متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه نیست.
ج) نام استان بومی داوطلب در این کارنامه براساس محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه و در صورت مغایرت براساس استان تولد داوطلب درج شده است و ناحیه و قطب بومی داوطلب نیز براساس استان بومی و مطابق توضیحات دفترچه راهنمای شماره ۲ تعیین و درج شده است .
د) نمره‌های حقیقی به صورت نمره‌های درصدی، در فاصله (۱۰۰و ۳۳/۳-) درج شده است .
تبصره : در مواردی که نمره حقیقی داوطلب در یک آزمون به صورت عدد صفر (۰) درج گردیده، به منزله آن است که داوطلب به هیچ یک از سوالات امتحانی آن آزمون پاسخ نداده و یا اینکه پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.
ه) اطلاعات ثبت نامی و آزمونی :
در این بخش به ترتیب اطلاعات فردی داوطلب مثل سال تولد ، دین ، زبان خارجی، سهمیه، معلولیت ،  معدل کتبی دیپلم، عنوان دیپلم، کد دیپلم، سال اخذ دیپلم، کد دانش آموزی دیپلم، کد منطقه اخذ دیپلم،کددانش آموزی پیش دانشگاهی،عنوان پیش دانشگاهی ، سال اخذ پیش دانشگاهی ، محل اخذ پیش‌دانشگاهی، محل اخذ دیپلم و ما قبل دیپلم، محل تولد، استان بومی، ناحیه بومی و قطب بومی درج شده است.
تذکر ۱ :
در صورت مشاهده مغایرت عکس در کارنامه خود می‌‌بایست حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۶/۰۱ در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری با در دست داشتن ۲قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی به مرکز اجرای آزمون‌های این سازمان به نشانی کرج ، مشکین دشت خیابان شهید متوسلیان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت هرگونه تبعات ناشی از این موضوع به عهده شخص داوطلب خواهد بود
و) مفهوم مندرجات جدول اعلام علاقمندی براساس تقاضانامه :
در این قسمت، اعلام علاقمندی داوطلب براساس تقاضانامه ثبت‌نامی وی شامل رشته‌های دانشگاه پیام‌نور، موسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی و همچنین تمایل به استفاده از سهمیه  بهیاران (گروه تجربی) وکارمندی درج شده است.
ز) مفهوم مندرجات جدول مربوط به وضعیت مجاز به انتخاب رشته :
درج کلمه “مجاز” در ذیل عنوان پذیرش رشته های با آزمون (پذیرش بر اساس آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی) در هر یک از دوره‌های روزانه و نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان و مازاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی ، دانشگاه فرهنگیان(مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه شهید رجایی (درصورت ارائه ظرفیت توسط وزارت آموزش و پرورش و تائید دفتر گسترش)و ظرفیت های ویژه بهیاران در رشته های پرستاری (در گروه علوم تجربی) یا پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره ها(شامل روزانه، نوبت دوم،پیام نور و غیر انتفاعی) به منزله آن است که داوطلب می‌تواند در هر یک از رشته‌های دوره‌های مذکور در گروه آزمایشی مربوطه براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج شده است انتخاب رشته نماید. بدیهی است درج کلمه “غیرمجاز” برای هر یک از دوره‌های مذکور به منزله آن است که داوطلب حق انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره ذیربط را در گروه آزمایشی مربوطه ندارد. لازم به توضیح است که معیار گزینش علمی نهایی در رشته محل هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می باشد معدل کتبی دیپلم داوطلبان خواهد بود و نمرات آزمون در این رشته محل‌ها تأثیری نخواهد داشت و بنابراین داوطلبان اعم از حاضر یا غایب می‌توانند این مجموعه رشته محل‌ها را براساس علاقه مندی در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
تذکر ۲ : داوطلبانی که دوره‌های پیام نور ،غیرانتفاعی ،ویژه فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام علاقمندی ننموده اند یا نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نکرده اند و علاقمند به انتخاب این رشته‌ها می‌باشند، براساس توضیحات کارنامه، درصورت مجاز شدن می‌توانند در زمان انتخاب رشته نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه مربوطه که از طریق سایت سازمان سنجش به صورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد اقدام و نسبت به انتخاب رشته اینگونه رشته محل‌ها اقدام نمایند .
تذکر ۳:داوطلبانی در دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق )و دانشگاه شهید رجایی مجاز به انتخاب رشته می باشند(درصورت ارائه ظرفیت توسط وزارت آموزش و پرورش و تائید دفتر گسترش) که دارای نمره کل نهایی حداقل ۶۵۰۰ در یکی از زیرگروهها باشند وضمنا داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته های وی‍ژه فرهنگیان می باشند (درصورت ارائه ظرفیت توسط وزارت آموزش و پرورش و تائید دفتر گسترش) که شاغل وزارت آموزش و پرورش باشند.
ح) مفهوم مندرجات جدول وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در زیرگروه های گروه آزمایشی :
در ردیف ۱ (چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم  باشد) ضریب تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در زیرگروه‌های مربوطه درج می‌شود. همچنین در ردیف ۲ (چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی باشد)ضریب تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی درج می شود .رتبه داوطلب در سهمیه در ردیف ۳ و همچنین رتبه کشوری داوطلب بدون لحاظ سهمیه در ردیف ۴ در هریک از زیرگروه‌ها درج می‌شود. همچنین در این جدول تعداد کل داوطلبانی که با داوطلب مزبور هم سهمیه (ردیف ۳) یا هم گروه(ردیف ۴)  هستند برای اطلاع و استفاده داوطلبان درج می‌شود.
نمره کل درج شده در ردیف پنجم، نمره کل نهایی می‌باشد که در هر زیرگروه جداگانه درج می‌شود و مبنای گزینش علمی خواهد بود. نمره کل نهایی داوطلب براساس نمرات تراز دروس کنکور، ضرایب مربوط به هر زیرگروه و همچنین حداکثر تا ۲۵% با تأثیر مثبت سوابق تحصیلی دیپلم و حداکثر تا ۵%با تاثیر مثبت سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اعمال شده است.(در صورتی که داوطلب  مشمول اعمال سوابق تحصیلی باشد یعنی دیپلم سالهای ۸۴ تا ۹۴ در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باشدو در صورتی که داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی باشد یعنی مدرک پیش دانشگاهی خود را در یکی از رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علو م ومعارف اسلامی و هنر در سال ۹۱ لغایت ۹۵ اخذ کرده باشد) .
نمره‌کل برای رشته‌های پرستاری ویژه بهیاران در گروه علوم تجربی با توجه به نمره مربوطه در درس تخصصی بهیاری با ضریب چهار و به عنوان یک درس تخصصی ساخته شده است و این نمره علاوه بر نمره کل سایر زیرگروهها برای داوطلبان بهیار درج می‌شود.
همچنین در گروه علوم انسانی نمره کل خاص برای داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسلامی(کد دیپلم ۱۸) با توجه به نمره مربوطه در درس اصول عقاید با ضریب ۳ و به عنوان یک درس تخصصی با تأثیر مثبت ساخته شده است و در گزینش رشته‌های متناسب با مدرک دیپلم علوم و معارف اسلامی تأثیر خواهد داشت.
ط) مفهوم نمرات خام دروس کنکور در هرگروه آزمایشی :
با توجه به گروه آزمایشی که داوطلب در کنکور شرکت کرده است نمرات خام دروس استخراج شده و با یک رقم اعشار در جدول مربوط درج می‌شود. این نمرات پس از تراز شدن برای ساختن نمره کل نهایی هریک از زیر گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه داوطلب در بیش از یک گروه آزمایشی شرکت کرده باشد نمرات خام گروه‌های دیگر نیز در جدول مخصوص آن گروه درج خواهد شد .
ک) مفهوم رتبه‌کل در سهمیه و آخرین رتبه مجاز شده در دوره‌های روزانه و نوبت دوم :
بیشترین نمره کل نهایی زیرگروهای هر داوطلب در هر گروه آزمایشی انتخاب شده و در بین داوطلبان هم سهمیه به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند و رتبه کل در سهمیه ساخته می‌شود. این رتبه بدون لحاظ زیرگروه می‌باشد همچنین رتبه آخرین داوطلب مجاز شده در سهمیه نیز درج می‌شود. شایان ذکر است آخرین رتبه مجاز شده در سهمیه فقط برای دوره‌های روزانه و نوبت دوم درج می‌شود.
تذکر ۴ :
چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی و یا هردوی آنها می باشید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ دیپلم ، نمرات سوابق تحصیلی دیپلم ،عنوان پیش دانشگاهی ، سال اخذ پیش دانشگاهی و نمرات سوابق پیش دانشگاهی مندرج در این کارنامه، اشکالی مشاهده نمودید لازم است حداکثر تا پایان مرداد ماه با همراه داشتن کارنامه به منطقه آموزش و پرورش مربوطه مراجعه نمائید.
تذکر ۵:
در صورت هرگونه سوال در خصوص سایر موارد (بجز تذکر چهار) حداکثر تا ۹۵/۰۶/۱۰ فقط از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی اقدام نمایید

داوطلب گرامی برای ثبت کد رشته محل های دوره “پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی” بایستی به سیستم انتخاب رشته مراجعه نمایید

داوطلب گرامی شما علاقمندی به دوره های دانشگاه پیام نور و غیر انتفاعی را در زمان ثبت نام و یا مراحل قبلی اعلام ننموده اید. لذا در صورتی که مایل به انتخاب رشته های صرفا با اعمال سوابق تحصیلی دوره های دانشگاه پیام نور و غیر انتفاعی هستید، لازم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزینه مربوطه از طریق سایت سازمان و دریافت کارت اعتباری و ثبت آن اقدام نمایید .

داوطلب گرامی در صورتی که مایل به انتخاب رشته محلهایی که گزینش آنها “صرفاٌ بر اساس سوابق تحصیلی”در گروه هنر و زبان صورت می پذیرد، می باشید،لازم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزینه مربوطه از طریق سایت سازمان و دریافت کارت اعتباری مربوطه اقدام و پس از ثبت اطلاعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اینگونه رشته محل ها اقدام نمایید .

” بـرای اعتـراض به نتیـجه کـنکـورسراسری سـال ۱۳۹۵ اینجا را کلیک کنید “

آدرس کانال تلگرام ما :

https://telegram.me/kaninet_ir

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۵، تاریخ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲)، همچنین زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ شده‌اند

 ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می‌رساند که نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تهیه و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ می‌توانند به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، می‌توانند برای  دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و انتخاب رشته به شرح ذیل اقدام نمایند.

۱- مراجعه به سایت سازمان و پرینت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲)، د فترچه هریک از گروههای آزمایشی به تفکیک برروی سایت سازمان قرار دارد.

۲- دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) این آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۵/۲۳ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۲۸ در کلیه باجه های روزنامه فروشی سراسر کشور توزیع می‌گردد. آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره ۲، می‌توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰(ده هزار) ریال در مهلت معین به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. لازم به تاکید است دفترچه مذکور رایگان بوده و بجز هزینه‌ای که برای کارمزد توزیع، تعیین گردیده هزینه‌ای دیگری نباید پرداخت گردد.

۳- به اطلاع می‌رساند که دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۵ حاوی کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد و کلیه رشته‌های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می‌باشد، رشته‌های تحصیلی مؤسساتی که به روش نیمه‌متمرکز دانشجو می‌پذیرند، دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین توضیحاتی درباره نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر می‌باشند، همچنین نحوه مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و نحوه تکمیل نمودن فرم انتخاب رشته می‌باشد.

۴- هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط را دریافت نمایند.

۵- هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی و یا هم گروه هنر و هم زبانهای خارجی می‌باشند، علاوه بر دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی اصلی یعنی علوم ریاضی و فنی و یا علوم تجربی و یا علوم انسانی، می‌بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی گروه‌های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی را  نیز  دریافت نمایند.

۶- داوطلبانیکه منحصراً در گروه‌های آزمایشی هنر و یا در گروه آزمایشی زبانهای خارجی و یا در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌بایست منحصراً دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروههای هنر و زبانهای خارجی را دریافت نمایند.

۷- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ از تاریخ انتشار نتیجه اولیه فرصت داده می‌شود که ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی (این دستورالعمل از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دریافت می‌باشد) اقدام نموده و کدرشته محل های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج گردیده) استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب نمایند. پس از آن، کدرشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کدرشته محل‌های انتخابی بمدت شش روز (از روزشنبه ۹۵/۵/۲۳ لغایت روز پنجشنبه ۹۵/۵/۲۸) براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه، کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود را از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز در دوره های مختلف روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام نور ثبت نموده و نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است اقدام نمایند. بدیهی است پس از تائید نهایی کدرشته های انتخابی توسط داوطلب، شماره ۱۵ رقمی توسط سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارائه می‌شود. داوطلبان بایستی توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ رقمی نیز داوطلبان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحیح و یا ویرایش نمایند. به داوطلبان توصیه می‌گردد پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید ۱۵ رقمی و شماره پرینت درج گردیده است یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

تذکرات مهم: 

(۱) بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ می‌رساند براساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذکور برای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی و پرورشی خود از طریق پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری دانشجوی متعهد خدمت خواهد پذیرفت. لذا در صورت وصول ظرفیت و رشته محل‌های پذیرش دانشجو و تایید آنها از سوی دفتر گسترش آموزش عالی، موضوع متعاقباً از طریق اطلاعیه‌های این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. ضمناً درخصوص شیوه انتخاب رشته و نحوه متقاضی شدن برای دانشگاه فرهنگیان اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت بنابراین داوطلبان لازم است در زمان مقرر اعلام شده به شرح مندرج در این اطلاعیه  نسبت به انتخاب رشته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  مورد علاقه خود اقدام نمایند.

همچنین در صورت تایید دفتر گسترش آموزش عالی برای پذیرش در رشته‌های ویژه شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش‌ نیز موضوع متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

(۲) داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌باشند برای اینکه مراحل انتخاب رشته‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلی برای آنان بوجود نیاید، لازم است اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط موسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می‌نمایند و هم چنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی را به دقت مطالعه نمایند.

(۳) کلیه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداکثر تا  پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ حق انتخاب رشته خواهند داشت.

(۴) داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ مشمول توضیح ذیل، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری سال جاری را ندارند. بدیهی است در غیر اینصورت به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

– پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی  دوره‌های روزانه (اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز، پذیرش با آزمون ویا صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی) آزمون سراسری سال ۱۳۹۴، منحصراً برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی، دوره‌های غیرروزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ به شرط اینکه تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱ نسبت به انصراف قطعی اقدام نموده باشند و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط از جمله مقررات نظام وظیفه مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون بوده‌اند. در غیر اینصورت مجاز به ثبت نام و شرکت  دراین آزمون نخواهند بود .

 (۵) براساس ضوابط آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ منحصراً آن دسته از داوطلبانی که دارای مدرک پیش‌دانشگاهی و یا شاغل به تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی و یا دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) بوده‌اند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را داشتند. آن دسته از دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کاردانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی دوره کاردانی (فوق دیپلم) نشده‌اند، و همچنین آن دسته از داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه که به دوره پیش‌دانشگاهی راه نیافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ نبوده‌اند. بدیهی است چنانچه در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقی شده باشند، مجاز به تکمیل فرم انتخاب رشته نمی‌باشند و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته از گزینش نهایی حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ که دیپلم آنان کار دانش و یا فنی و حرفه‌ای نظام جدید می‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون نبوده‌اند، مگر اینکه دارای مدرک فوق دیپلم باشند و یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده باشند.

(۶) دانشجویان دوره روزانه (سنوات قبل) برای شرکت در آزمون می‌بایست ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱ از رشته‌ای که در آن مشغول تحصیل بوده‌اند، انصراف می‌دادند. در غیر اینصورت حتی در صورت انصراف بعد از تاریخ ۱/۱۲/۹۴، در صورت قبولی در این آزمون قبولی آنها باطل خواهد شد.

داوطلبان گرامی در صورت لزوم می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۶/۱۰ سوال یا سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org یا با تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره تلفن‌های ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند. و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند.

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

۱۴ Comments

 • راضیه wrote on ۲۲ مرداد, ۱۳۹۵, ۲۲:۵۸

  با سلام با توجه به اینکه پاسخ سوالات کنکور را قبلا چک کرده ام به نتیجه اعلام شده اعتراض دارم لطفا تجدید نظر فرمایید.با تشکر

 • كاني نت wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۵, ۹:۰۰

  شما باید در قسمت سیستم پاسخگویی سنجش اعتراضت رو ثبت کنی

 • ابراهیم wrote on ۲۳ مرداد, ۱۳۹۵, ۲۰:۱۷

  خسته نباشید

 • اسم wrote on ۲۵ مرداد, ۱۳۹۵, ۱۷:۲۰

  درسی که باید درصد خوبی میگرفتم صفر شده اعتراض دارم

 • زینب wrote on ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۳:۳۲

  Key natayej eteraz elam mishe

 • احمد wrote on ۱۶ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۷:۵۸

  نسبت به نتایج کنکور طبق معدل کل دیپلم اعتراض دارم…..بیشتر افراد نمره دیپلم رو عمدا بالا زدن الان کی جواب گوشی ما هست؟؟؟؟اینجا حق و حقوق چی میشه؟؟

 • ح wrote on ۳۰ شهریور, ۱۳۹۵, ۲۳:۴۸

  سلام 
  من بدون ازمون و با سوابق تحصیلی ثبت نام کردم ،اما معدلم بالاست و قبول نشدم 
  کجا و چجوری اعتراض بزنم؟؟ خواهشا نحوه ی اعتراض زدن رو بگید خل

 • زهره wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۶:۳۸

  چرا منکه درصد قبولیم تو دانشگاه دولتی بالا بود قبول نشدم و دوستم با۲۶هزار دانشگاه دولتی قبول شد ایا این انصافه ک من مردود بشم واون ک رتبه ش از من بدتره قبول بشه چرا رسیدگی نمیکنین من دارم نابود میشم چطور میتونم اعتراض کنم چطور میتونم همه بم میخندن چطور با این رتبه م قبول نشدم گخودمو بکشم 

 • eteraz wrote on ۴ مهر, ۱۳۹۵, ۲۲:۴۴

  اعتراض دارم

 • sakine wrote on ۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱۰:۵۴

  سلام لطفا رسیدگی کنید چرا مردود شدم بااینکه انتخاب بومی بود ازقبولیم مطئمن شدم خواهشا دوباره رسیدگی کنید

 • مریم wrote on ۱۰ مهر, ۱۳۹۵, ۹:۴۲

  سلام علیکم

  اینجانب نسبت به اینکه نمررات دروس نهایی پیش دانشگاهی برایم اعمال نشده است اعتراض دارم

 • اسیه wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۵, ۱۷:۳۳

  با سلام من درمورد نتایج کنکور سراسری ۹۵ اعتراض دارم اینجانب با اینکه در مصاحبه  تربیت معلم قبول شدم اما در  نتایج نهایی هیچ گونه کد رشته پذیرفته نشدم  من ب رشته معلمی بسیار علاقه دارم لطفا پیگیری کنید با سپاس فراوان

 • اسیه wrote on ۲۳ مهر, ۱۳۹۵, ۱۷:۳۷

  باسلام من نسبت ب نتایج کنکور سراسری ۹۵اعتراض دارم اینجانب در حالی که در مصاحبه تربیت معلم قبول شدم اما در کارنامه نهایی صادر شده از سازمان سنجش هیچ کد رشته ای  برای من  نوشته نشده بود من معلمی بسیار دوست دارم اگر برایتان مقدور است پیگیری کنید با تشکر

 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۹:۴۳

  چرا اجازه نمیدین بخش خصوصی با رعایت استاندارد های وزارت بهداشت وارد بخش آموزش پزشکی بشه تا همه پول و سرمایه برای تحصیل از کشور خارج نشه؟؟؟؟
  چرا جونایِ ما باید برن تو کشور های دیگه درس بخون؟؟؟؟

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.