ثبت نام استخدامی بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ثبت نام استخدامي بهورزی دانشگاه علوم پزشكي كردستان

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”- ثبت نام استخدامی  بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شروع ثبت نام آزمون بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط درنظر دارد به استناد دستورالعمل های مندرج در آگهی تعدادی ازافراد واجد شرایط راازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز مطابق جداول شرایط احراز ومحل های مورد نیاز بکارگیری نماید.

“آگهی پذیرش فراگیر بهورزی”

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط درنظر دارد به استناد تبصره ۱ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز مصوب هیأت امناء دانشگاه وازمحل مجوز شماره مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وهمچنین /۰۴/ ۲۰۹/۱۹۵۲ /دمورخه ۱۴ معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع به ترتیب /۱۲/ ۲۰۹ / د مورخه ۱۰ / دراجرای مجوز شماره ۷۳۵۴تعداد نفر به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره ۵ماده ۳۱ آیین نامه اداری واستخدامی)وتعداد ۴ نفر( به صورتپیمانی ) ازافراد واجد شرایط راازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز مطابق جداول شرایط احراز ومحل های مورد نیاز بکارگیری نماید.

شرایط عمومی :

۱-۱ ) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی کشور

۱-۲ ) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۱-۳ ) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۴ ) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی از خدمت(ویژه برادران)

تبصره:معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۱-۵ ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان

۱-۶ ) عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۱-۷ ) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کاربهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن ازجمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش باتأیید کمیسیون پزشکی.

۱-۸ ) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

۱-۹ )داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند.

تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه به شرط دارا بودن سایر شرایط مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.

۱)نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی -۱۰

۲-شرایط اختصاصی:

۲-۱ ) رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل مندرج در این آگهی الزامی است.

۲-۲ ) شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط ودارندگان مدرک تحصیلی فوق

دیپلم و یابالاتر دررشته های غیرمرتبط مندرج درشرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مجاز نمی باشد.

۲-۳ ) شرکت دانشجویان درآزمون های پذیرش واستخدام بهورز بلامانع است ودرصورت احراز قبولی ،پذیرش آنان مستلزم

ارائه انصراف قطعی وگواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی برعدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل ازشروع کلاس های بهورزی می باشد.

۲-۴ ) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد شرایط طرح طبقه بندی مشاغل وسایر شرایط مندرج درآگهی هستند در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون می باشند مشروط بر اینکه قبل از شروع دوره بهورزی از ادامه طرح انصراف ویا طرح پایان یافته باشد.

۲-۵ ) پذیرش صرفا” به صورت بومی صورت میگیرد. پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.داوطلبان شرکت کننده در آزمون چنانچه دارای یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند :

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه )با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی(ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورزطی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بندهای (الف) و (ب) بومی بودن را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط بند (الف) و (ب)ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنان بلامانع است.

بدیهی است افراد بومی بندهای (الف) و(ب) نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی « ب» و « الف » تبصره ۲ : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) با تائید خانه بهداشت مربوطه و تأیید مرکز آموزش بهورزی و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره ۳ : داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل، سکونت داشته اند مشروط به آنکه شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند وخانه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد واقامت وی راقبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آنان بلامانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش ، می بایستاز افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد.

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای

همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.

-گزینش بهورز ازمناطق شهری درهرشرایطی ممنوع می باشد.

۲-۶ ) شرایط سنی :

حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۱۶ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۱۸ سال

حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۲۶ سال ( ۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و برای

دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)

تاریخ اولین روز شروع ثبت نام، مبنای محاسبه سن قرار خواهد گرفت.

تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه میگردد ضمن اینکه با احتساب موارد زیر

حداکثر سن متقاضیان با مدرک دیپلم نباید از ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)و فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال ( ۲۹ سال

و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)تجاوز نماید.

الف) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ج) سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد .

۳- نحوه ثبت نام :

به www.mukazmoon.ir -3/1 ثبت نام ازمتقاضیان به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس شرح مندرج درآگهی توسط دانشگاه انجام می گردد.

www.MUKAzmoon.ir: -1 ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس تکمیل فرم ثبت نام هرمرحله وتاییدآنها (فرم شماره۱ )

۳- اسکن و بارگزاری فرم تکمیل شده تائیدیه شرایط اختصاصی ( تحصیلات، سن ، بومی بودن و سکونت داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش بهورز.درغیر اینصورت کارت ورود به جلسه آزمون صادر نمی شود. ( فرم شماره ۲)

۳-تاییدیه نهایی باتوجه به اطلاعات واردشده توسط داوطلب

۴-دریافت شماره پرونده و کد رهگیری

۵- چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضای آن پس ازچاپ، که حاوی اطلاعات واردشده

توسط داوطلب می باشد. ( در صورت پذیرفته شدن در مرحله اول ، همراه سایر مدارک تحویل داده شود)

تذکر مهم : ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری از سیستم می باشد

و پس از تایید نهایی فرم اینترنتی توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد .

*دانشگاه هیچ تعهد ومسئولیتی درقبال عدم تکمیل صحیح فرم توسط داوطلب را نخواهد پذیرفت وهمچنین ازطریق :www.mukazmoon.ir: -3/2 مفاد آگهی پذیرش بهورز ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس

معاونت بهداشتی دانشگاه به شهرستان ها ابلاغ می گردد که درمحل های موردنیازنصب واطلاعیه درمراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت نیز انتشار می یابد.

مدارک لازم جهت ثبت نام الکترونیکی:

الف- تکمیل برگ درخواست شغل ( فرم مشاره ۱)

ب تکمیل فرم تائیدیه شرایط اختصاصی ( تحصیلات، سن ، بومی بودن و سکونت )داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش بهورز .درغیر اینصورت کارت ورود به جلسه آزمون صادر نمی شود. ( فرم شماره ۲)

پ- پرداخت اینترنتی مبلغ ۱۵۷۰۰۰ ریال معادل پانزده هزار وهفتصد تومان برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و مبلغ ۲۹۵۰۰۰ ریال معادل بیست ونه هزار وپانصد تومان برای دارندگان مدارک دانشگاهی ( ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند وفرزندان شاهد ازپرداخت مبلغ مذکورمعاف می باشند.)

که بایستی متناسب باتوضیحات سایت اینترنتی دانشگاه باشد. × ج- اسکن یک قطعه عکس ۴

نحوه تهیه فایل تصویرداوطلب

یکی ازاقلام اطلاعاتی لازم برای ثبت نام، فایل تصویرفرد داوطلب می باشد،بنابراین لازم است داوطلبان قبل ازمراجعه به

پایگاه اینترنتی ثبت نام الکترونیکی ،فایل مربوط به عکس خودرامطابق شرایط ذیل تهیه نمایند.

ذخیره JPG 100 وبافرمت dpi وبادرجه وضوح GrayScale 3 وبه صورت ۲۵۶ * -۱ فایل مربوطه لازم است با اسکن عکس ۴

شده باشد.

-۲ حجم فایل ارسالی بایدکمتراز ۷۰ کیلوبایت باشد.

-۳ عکسی که تصویرازروی آن تهیه می شود لازم است تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد.

۳۰۰ پیکسل باشد * ۲۰۰ پیکسل وحداکثر ۴۰۰ * -۴ ابعاد تصویرارسالی بایدحداقل ۳۰۰

۳/۳ مدارک موردنیاز پس ازاعلام نتایج اولیه ۳برابر ظرفیت :

افرادی که اسامی آنها جزو ۳برابرظرفیت اعلام می شوند موظف هستند مدارک ذیل راظرف مدت ۵روز کاری پس ازاعلام نتیجه

اولیه ازسوی دانشگاه به همراه اصل مدارک حضورا به مرکز بهداشت شهرستانهای تابعه ارائه ورسید دریافت نمایند.

۱-فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی

۲-اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی

۳-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴-اصل وتصویر کارت ملی

۵-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد

۶-اصل فرم تائیدیه شرایط اختصاصی ( تحصیلات، سن ، بومی بودن و سکونت )داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش بهورز

۷-مدارک دال بر ایثارگری ومعلولین عادی حسب مورد ازمراجع ذیربط

۸-یک عدد پوشه

۹-تصویر گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت استفاده از معافیت سنی

۱۰-سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

مهلت ثبت نام:

داوطلبان عزیز زمان ثبت نام از تاریخ  ۰۹/۱۱/ ۹۶ لغایت ساعت ۲۴:۰۰ مورخه ۹۶/۰۹/۲۴ می باشد .

به ثبت نام ناقص وارسال مدارک ناقص ترتیب اثرداده نخواهدشد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مستردنمی شود.

زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه:

داوطلبان جهت روئیت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون،می توانند با درج کد ملی و کد رهگیری در محل

۹۶ اقدام نمایند . /۹/ ۹۶ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۲۹ /۹/ مورد نظر در سایت دانشگاه از ساعت ۸ صبح مورخ ۲۸

همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

تذکرمهم:همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد درغیر این صورت ازورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

۴- مواد امتحان :

الف) مواد درسی آزمون برای دارندگان مدرک فوق دیپلم :

الف ۱- آزمون توانمندیهای عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد:

دروس آزمون توانمندیهای عمومی : معارف اسلامی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و

مبانی قانون هر درس ۱۵ سوال ( مجموعاً ۶۰ سوال ) به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای

هر سه پاسخ غلط).

تبصره ۱:متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت

مساوی اختصاص داده خواهد شد.

آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ درصد از کل نمره آزمون )را به خود اختصاص خواهد داد .

الف ۲-آزمون تخصصی، به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.

دروس آزمون اختصاصی : نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( ۳۰ سوال) ، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ( ۱۵ سوال ) و

آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال) مجموعا ۶۰ سوال که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای

هر سه پاسخ غلط).

آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ در صد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .

الف ۳- مصاحبه :ازبین داوطلبان پذیرفته شده درمرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل

خواهد آمد که ۸۰ نمره( معادل ۴۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهد .

ب) مواد درسی آزمون برای دارندگان مدرک دیپلم :

جهت سنجش توانمندیهای عمومی , ازمون کتبی به عمل خواهد آمد.

سوالات آزمون عمومی ازدروس دیپلم کامل متوسطه شامل( ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، دین و زندگی) و اطلاعات

سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس ۱۵ سوال ( مجموعاً ۶۰ سوال ) که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با

اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ).

آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۶۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .

تبصره:متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت

مساوی اختصاص داده خواهد شد.

مصاحبه:مصاحبه ۴۰ درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد .

-برای هر پست بهورزی ,گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است.لذا در صورتی که برای یک پست

بهورز,تعداد واجدین شرایط با مدارک کاردانی حداقل ۲ نفر باشند دانشگاه از میان ۲ نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز می

نماید.

-از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره فضلی انتخاب و جهت

انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید. -بعد از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه

بهداشت به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شوند.

-۵ شرط پذیرش وشروع دوره آموزش بهورزی:

-موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه که توسط کمیته پذیرش بهورزی به عمل خواهد آمد.

-تأئیدیه هسته گزینش دانشگاه

-سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که ((پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتهای

بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و بیش از آن با صلاحدید دانشگاه به صورت شیفتهای مورد

نظر دانشگاه همراه با بیتوته درروستا انجام وظیفه نماید)) الزامی است.

تبصره- پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی, از ادامه تحصیل انصراف نمایند یا خلاف اطلاعات اعلام

شده توسط فرد ، محرز شود، ضمن پرداخت هزینه های مربوط مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز

دانشگاه نمی باشند.

مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان با مدرک دیپلم ۲۴ ماه و دارندگان مدرک فوق دیپلم( در صورت رسیدن به حدنصاب)

۶ ماه بصورت شبانه روزی و بصورت متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود.

تذکرات:

۱-چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب ، محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ,داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم اشتغال ,حکم صادر لغو بلا اثر میگردد.

۲-استفاده از سهمیه ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی واختصاصی می باشد.

۳-استفاده ازسهمیه معلولین عادی مشروط به برخورداری داوطلبان ازشرایط عمومی واختصاصی ومطابق با ضوابط دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورزی می باشد.

۴- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

۵-درصورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان درملت مقرر ویا انصراف آنان قبل ازشروع دوره آموزشی ازپذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت دردوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط به این که فردذخیره قبل ازشروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.

“”برای دریافت دفترچه راهنمایی اینجا را کلیک کنید“”

“”دریافت فرم تاییدیه شرایط اختصاصی“”

” برای ثبت نام استخدامی بهورز علوم پزشکی کردستان اینجا را کلیک کنید “

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.